Publikováno: 02. 06. 2020

Dne 12.5.2020 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona o oceňování majetku, která přináší některé důležité změny také do oceňování lesa.

Za nejdůležitější změnu lze považovat možnost určovat cenu majetku a služby také tržní hodnotou, když v odůvodněných případech nelze určit obvyklou cenu, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

Dále se rozšiřuje členění trvalých porostů o rychle rostoucí dřeviny.

Velmi významnými novými ustanoveními je rovněž uvedení hlavních principů pro oceňování práva stavby, pro oceňování věcných břemen či ocenění závady na nemovité věci. Podrobnosti oceňovacích postupů pak stanoví vyhláška.

Text novely zákona o oceňování majetku je uveden zde.