Publikováno: 31. 07. 2019

Dne 31. července 2019 byla ve Sbírce zákonů v částce č. 81 zveřejněná novela vyhlášky č. 188/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2019.

Z lesnického hlediska lze za nejvýznamnější změnu považovat nová ustanovení v bodě č. 6, 7 a 15, která se týkají ocenění plošně odumírajících nebo plošně odumřelých lesních porostů.

Poznámka:

U ocenění lesního porostu zjednodušeným způsobem (viz doplnění textu v § 45 na konci odstavce 1) byl nadále zachován princip výpočtu ceny lesního porostu bez uplatnění cenových přirážek a srážek. To prakticky znamená, že pro účely daně z nabytí nemovitých věcí se v případě ocenění plošně odumírajících a odumřelých lesních porostů a možnost snížit vyhláškovou hodnotu lesního porostu pro vyjádření skutečné hodnoty musí použít  ustanovení týkající se ocenění lesního porostu metodou věkových hodnotových faktorů (§ 40 až 42), která s cenovými přirážkami a srážkami pracuje.

Znění novely je přiloženo.