Odkazy


1) Česká unie soudních znalců v lesním hospodářství (ČUSZLH)

www.cuszlh.cz

2) Společnost znalců a poradců v lesnictví a myslivosti

http://znalcilesnictvi.cz

3) Komora soudních znalců (KSZ)

http://www.kszcr.cz

4) Asociace znalců a odhadců (AZO)

www.azo.cz

5) Česká komora odhadců majetku (ČKOM), profesní sdružení znalců a odhadců - Ústav oceňování majetku ČKOM - Společnost pro personální certifikaci, o.p.s.

www.ckom.cz

6) Kurz oceňování lesa a znaleckého minimuma na Ústavu lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně

http://uldep.ldf.mendelu.cz/cz/kurz_2

7) Nahlížení do katastru nemovitostí (ověřování majetkoprávních vztahů) a katastrální mapy za použití kombinace digitální katastrální mapy (DKM) a naskenovaných původních katastrálních map

http://nahlizenidokn.cuzk.cz

8) Pravidla pro zpřístupnění a výděj dat LHP Lesů ČR

http://www.lesycr.cz/o-nas/poskytovani-dat-lhp/Stranky/default.aspx


9) Pravidla pro poskytování dat z LHP, LHO, OPRL aj. od Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

http://www.uhul.cz/mapy-a-data/poskytovani-dat/uvod

10) Katalog veřejných mapových informací (tématické mapy na mapovém serveru ÚHÚL - vlastnické poměry, etážovitost, zakmenění, cílový hospodářstý soubor, lesní hospodářské osnovy, oblastní plány rozvoje lesů, mapy zdravotního stavu lesů, honitby ČR, přehledové mapy, správní hranice ORP

http://www.uhul.cz/mapy-a-data/katalog-mapovych-informaci

11) Lesní hospodářské osnovy (LHO) - mapy a data

http://eagri.cz/public/app/uhul/ds_lho/

12) Taxační vybavení - pomůcky ke zjišťování taxačních charakteristik lesních porostů (výškoměry, průměrky, dálkoměry, přírůstové vrtáky, sklonoměry, obvodová měřidla, kompasy, relaskopická sklíčka aj.)pod tlačítkem Lesnictví a DPZ

www.silvinova.cz

13) Evidence znalců a tlumočníků, vyhledávání v seznamu znalců a tlumočníků (výběrové kriterium: obor "Ekonomika", odvětví "Ceny a odhady", specializace "Les"), vyhledávání v seznamu znaleckých ústavů

http://portal.justice.cz,  http://www.katalogznalcu.cz

14) Právní předpisy (Sbírka zákonů od roku 1945 aj.)

http://www.mvcr.cz/web-legislativa.aspx,  http://www.zakonyprolidi.cz

15) Organizování kurzů a seminářů k problematice oceňování obecně, kde si i znalec-lesník může pro sebe něco vybrat

http://www.cmv.cz

16) Ceny surového dříví aktuálně publikované Českým statistickým úřadem

http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/aktual/ep-7

17) Aukce dřeva, aukční portál

http://www.aukcedrivinapni.cz/aukce1.php, http://www.aukcedreva.com/

18) Malý lexikon obcí ČR 2014 - počet obyvatel v územní struktuře roku 2014 podle stavu uveřejněného Českým statistickým úřad

https://www.czso.cz/csu/czso/maly-lexikon-obci-ceske-republiky-2014-n-gdc2kaznu1

19) Skripta MATĚJÍČEK,J.-ZÁDRAPA,R.: Oceňování lesa, 2014 (soubor ve formátu PDF)

http://inobio.ldf.mendelu.cz/cz/ka1/inovace_stazeni výběr souboru "Ocenovani_lesa_skripta.pdf" v části Nové předměty, předmět Oceňování lesa


a) Akreditovaní privátní poradci pro lesní hospodářství vedení v "Registru poradců MZe ČR"

http://www.agroporadenstvi.cz/registr/

b) Národní lesnický program II (NLP II)

http://www.uhul.cz/nase-cinnost/narodni-lesnicky-program

c) Lesnicko-dřevařský server

www.silvarium.cz


Nauč se surfovat....

www.ripcurlsurfcamp.cz