Problematika oceňování lesa v poválečném období na dlouhé desítky let zmizela z předmětu činnosti českých lesníků i znalců v oboru oceňování nemovitostí, a tak zde počátkem 90. let minulého století existovala objektivní potřeba zajistit co nejrychlejší transfer nových poznatků do lesnické praxe včetně využití moderních výpočetních a komunikačních prostředků.

Výpočetní program ZNALEC je výsledek týmové práce třech specialistů v oblasti oceňování lesa. Své odborné znalosti nabyté při obnově praktických metod oceňování produkční funkce lesa v České republice chtěli zároveň zpřístupnit odborné lesnické veřejnosti ve formě, která by přinášela co největší užitek.

Program ZNALEC vznikl jako soukromá iniciativa, která využila nejen existenci nově zpracovaných obecně závazných právních předpisů v oblasti oceňování lesních pozemků, lesních porostů a škod způsobených na lese, ale i odbornou erudici autorů. Může být snad shodou okolností fakt, že náš tým disponuje kromě potřebné kombinace znalostí (teoretické i praktické zkušenosti z oceňování lesa a tvorby informačních systémů) také vytrvalostí, energií a zaujetím pro věc, že ani po 20 letech od vzniku první verze programu pro operační systém MS-DOS nedošlo k ustrnutí ve vývoji programu.

Na tvorbě lesnické oceňovací legislativy (cenový předpis MF k zákonu o oceňování majetku, prováděcí vyhláška MZe o výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lese k zákonu o lesích) jsme se jako spoluautoři podíleli v tomto složení:

Ing. Jiří Matějíček, CSc.  -  Ing. Jan David -  Ing. Jiří Skoblík, CSc.